Tag Archives: staatsrecht

Recht en integriteit als functioneel rechtsgebied in wording

Caroline Raat/ november 27, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd revisited Nieuwe wetgeving, nieuwe incidenten De Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) wordt binnenkort geëvalueerd, en de op 23 oktober 2019 vastgestelde Klokkenluidersrichtlijn (EU) 2019/1936 moet 17 december 2021 worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Beide trajecten zullen naar het zich laat aanzien leiden tot een wet waarin onder meer de omkering van de bewijslast ten aanzien van overtreding van het benadelingsverbod van melders zal worden geregeld. De komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een andere reden waarom integriteitsvragen juridisch actueel zijn. Art. 4 van de Ambtenarenwet 2017 zal de overheidswerkgever immers verplichten tot het voeren van integriteitsbeleid. Eigen ‘regels’, bijvoorbeeld over nevenwerkzaamheden, mogen niet meer. Ook de ambtseed, vrijheid van meningsuiting en andere integriteitskwesties worden in de Ambtenarenwet 2017 geregeld. Uit een onderzoek van de FNV (oktober 2018) bleek dat een op de zes Rijksambtenaren druk ervaart om niet integer te handelen, vooral door het achterhouden van informatie en het aanpassen van adviezen en rapporten. Maar ook ervaren zij de druk om besluiten nemen die wettelijk niet zijn toegestaan of wettelijke regels om te buigen met ongelijke behandeling van burgers en bedrijven tot gevolg. Organisaties worstelen met integriteit, misstanden en het melden ervan, en kunnen dan een speelbal worden van de integriteitsindustrie, die veeleer met platgeslagen ethische theorieën, wollige

Read More