Monthly Archives: mei 2019

Bejegeningsonderzoek door het Huis: doorkruising van de rechtspraak?

Caroline Raat/ mei 12, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Bespreking van samenloop-problematiek Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Over de ongegrond onderzoek naar overtreding van het benadelingsverbod dor een gemeentelijke werkgever kunt u hier meer lezen. De annotatie van de door het Huis gegrond verklaarde verzoek om een ‘bejegeningsonderzoek’ op grond van art. 4, eerste lid, onder b, van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) kunt u hier lezen. Hier bespreek ik de juridische implicaties van de keuze om art. 4, eerste lid, onder b, van de WHvk in te voeren. Deze bepaling luidt: Een werknemer kan bij de afdeling onderzoek (…) verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand. De bevoegdheid om onderzoek te doen naar het gedrag van de werkgever jegens de melder is pas met de wijzigingswet (‘novelle’) in het wetsontwerp voor de WHvk gekomen. De memorie van toelichting maakt weinig woorden aan deze uitbreiding vuil. Die sprak kennelijk voor zich. Dat is onbegrijpelijk omdat de wijziging mede tot doel had om samenloop met andere onderzoeken te voorkomen (Kamerstukken II 2014–2015, 34105, nr.

Read More